Rodriguez, Joaquim

ESP - Bahrain - Merida (TBM)

Record book

Seasons

2017

Bahrain - Merida TBM

2016

Katusha KAT

2015

Katusha KAT

2014

Katusha KAT

2013

Katusha KAT

2012

Katusha KAT

2011

Katusha KAT

2010

Katusha KAT