Farrar, Tyler

USA - Dimension Data (DDD)

Record book

Seasons

2017

Dimension Data DDD

2016

Dimension Data DDD

2015

MTN - Qhubeka MTN

2014

Garmin Sharp GRS

2013

Garmin Sharp GRS

2012

Garmin - Sharp GRS

2011

Garmin - Cerveló GRM

2010

Garmin - Transitions GRM