Pintar, Urska

SLO - BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo (BZA)