Gw Shimano

CTA - COL

Team members

No cyclist image
COL 13-12-1995 (24 yo)
Image: Atapuma Hurtado, Darwin
COL 15-01-1988 (32 yo)
No cyclist image
COL 03-05-1998 (22 yo)
No cyclist image
COL 07-02-2000 (20 yo)
No cyclist image
COL 11-03-1997 (23 yo)
No cyclist image
COL 25-11-1989 (30 yo)
No cyclist image
COL 26-07-1999 (21 yo)
No cyclist image
COL 17-10-1997 (22 yo)
No cyclist image
COL 17-01-1994 (26 yo)
No cyclist image
COL 08-05-2000 (20 yo)
No cyclist image
COL 03-07-1994 (26 yo)
No cyclist image
COL 19-06-1994 (26 yo)